REGULAMIN WĘDKOWANIA


 1. Wędkowanie dozwolone jest w jeziorach Gospodarstwa Rybackiego w Ińsku udostępnionych do amatorskiego połowu ryb.

 1. Wędkujący powinien posiadać kartę wędkarską oraz wnieść opłatę za wędkowanie na rzecz właściciela lub dzierżawcy akwenu.

 1. Z opłat za wędkowanie zwolniona jest młodzież do lat 14, która może wędkować wyłącznie pod opieką dorosłych oraz w ramach łowiska i limitu dziennego opiekuna, który wniósł opłatę za wędkowanie.

 1. Wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej, tj. od wschodu do zachodu słońca, zgodnie z kalendarzem. Dopuszcza się wędkowanie w porze nocnej wyłącznie z brzegu w okresie od 1 czerwca do 30 września za dodatkową opłatą - ważne tylko z wykupionym zezwoleniem.

 1. Wędkowanie z łodzi lub brzegu dozwolone jest wyłącznie dwiema wędkami zwykłymi lub metodą spinningową na zasadach określonych w punkcie 6 Regulaminu. Zimą z lodu wolno łowić tylko jedną wędką.

 1. Połów szczupaka oraz połów na spinning dozwolony jest wyłącznie w okresie od 1 czerwca do 31 października, natomiast połów w maju dozwolony jest po wykupieniu zezwolenia na wędkowanie w maju.

 1. Wędkowanie z brzegu dozwolone jest w miejscach nie zarośniętych trzcinami, wyłącznie w jeziorach udostępnionych do amatorskiego połowu ryb.

 1. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 1 czerwca do 15 listopada, natomiast wędkowanie w maju dozwolone jest po wykupieniu zezwolenia na maj. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest wyłącznie w jeziorach udostępnionych do wędkowania i może odbywać się tylko z jednostek zarejestrowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Cumowanie łodzi może odbywać się wyłącznie przy istniejących pomostach oraz przy niezarośniętych brzegach jezior udostępnionych do wędkowania.

 1. Podczas połowów z łodzi obowiązuje zakaz wpływania w trzcinowiska.

11. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

 • wzdręga – do 15 cm

 • karp, lin – do 30 cm

 • szczupak, węgorz, sandacz – do 50 cm

 • sum – do 70 cm

Wymiar wyznacza się mierząc ciało ryby od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.


12. Obowiązują następujące okresy ochronne ryb:

 • sandacz – od 1 stycznia do 31 maja

 • szczupak – od 1 stycznia do 30 kwietnia

 • węgorz – od 15 czerwca do 15 lipca

 • sum – od 1 listopada do 30 czerwca


13. Obowiązują następujące limity ilościowe dozwolone do złowienia w ciągu doby:

 • karp – 2 szt,

 • sandacz – 2 szt,

 • szczupak – 2 szt,

 • sum – 1 szt,

 • węgorz – 2 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 4 szt w ciągu doby.


14. Ustalenia inne:

 • w przypadku zauważenia skutków zanieczyszczenia wody (jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody) wędkarz powinien bezzwłocznie zawiadomić pracowników Gospodarstwa;

 • przed rozpoczęciem wędkowania i po jego zakończeniu wędkarz powinien oczyścić stanowisko, a także nie niszczyć drzew, krzewów i umocnień brzegowych oraz nie zaśmiecać łowiska;

 • wędkarz powinien zachowywać się na łowisku zgodnie z zasadami etyki wędkarskiej, być uprzejmym i życzliwym w stosunku do innych kolegów, a także opiekować się wędkarzami młodocianymi;

 • w kwestiach nie wymienionych w regulaminie wędkowania ma zastosowanie Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.


Naruszenie postanowień Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia licencji bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art. 27.1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami (patrz niżej).Art. 27a. 1. Kto:

1) dokonuje połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, nie posiadając przy sobie upoważnienia, o którym mowa w art. 5,

2) dokonując amatorskiego połowu ryb:

a) nie posiada przy sobie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego lub używa tej karty mimo sądowego orzeczenia o odebraniu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego,

b) nie posiada zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeżeli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia,

3) dokonuje połowu ryb z naruszeniem art. 7 ust. 1a,

4) narusza przepis art. 16 lub przepisy wydane na podstawie art. 21 pkt 4, nie oznakowując obrębu hodowlanego albo ochronnego lub niewłaściwie je oznakowując, lub nie będąc do tego uprawnionym, umieszcza takie oznakowanie lub niszczy oznakowanie obrębu hodowlanego albo ochronnego,

5) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 ust. 2 wstępuje do obrębu hodowlanego bez uzgodnienia terminu, miejsca lub sposobu wejścia do obrębu hodowlanego z uprawnionym do rybactwa w tym obrębie albo wstępuje do obrębu hodowlanego niezgodnie z tymi uzgodnieniami,

6) dokonuje połowu ryb, wykorzystując do tego sprzęt pływający niezarejestrowany lub nieoznakowany albo oznakowany niezgodnie z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 21 pkt 4,

7) dokonuje amatorskiego połowu ryb z naruszeniem art. 20 ust. 6

podlega karze grzywny albo karze nagany.

2. Karę, o której mowa w ust. 1, wymierza się odpowiednio za usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu czynu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3–7. 

3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.

4. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio:

1) na rzecz pokrzywdzonego:

a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub

b) uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb;

2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia, na rzecz uprawnionego do rybactwa;

3) trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez osobę ukaraną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym.

5. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, sąd powiadamia właściwy organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego.

6. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.

7. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


Art. 27b. 1. Kto:

1) dokonując połowu ryb, narusza zakaz określony w art. 8 ust. 1 pkt 1–5 lub 11—13,

2) dokonując amatorskiego połowu ryb:

a) używa podrywki wędkarskiej niezgodnie z art. 7 ust. 1,

b) narusza zakaz określony w art. 10 ust. 1 pkt 2,

c) narusza zakaz określony w art. 17 ust. 7,

3) narusza określone w art. 2 ust. 1 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2 warunki chowu, hodowli lub połowu organizmów żyjących w wodzie innych niż ryby,

4) dokonuje zarybień niezgodnie z art. 4b ust. 1,

5) nie stosuje się do nakazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2,

6) dokonuje połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, nie posiadając dokumentu stwierdzającego upoważnienie, o którym mowa w art. 5,

7) narusza przepis art. 20 ust. 1, 4 lub 5

podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny nie niższej niż 200 zł.

2. Karę, o której mowa w ust. 1, wymierza się odpowiednio za usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu czynu, o którym mowa w ust. 1. 

3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.

4. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio:

1) na rzecz pokrzywdzonego:

a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub

b) uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb;

2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia, na rzecz uprawnionego do rybactwa;

3) trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez osobę ukaraną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym.

5. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, sąd powiadamia właściwy organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego.

6. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.

7. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1, następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


Art. 27c. 1. Kto:

1) poławia raka szlachetnego lub błotnego, nie będąc do tego uprawnionym,

2) nie będąc uprawnionym do rybactwa albo osobą poławiającą na jego rzecz, poławia ryby rybackimi narzędziami lub urządzeniami połowowymi,

3) narusza zakaz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1,

4) narusza zakaz określony w art. 3i, art. 8 ust. 1 pkt 6–10 i ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 11, art. 14 ust. 2 lub art. 19 ust. 1,

5) nie stosuje się do nakazu, o którym mowa w art. 10 ust. 2,

6) dokonuje połowu ryb niezgodnie z otrzymanym zezwoleniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2,

7) przegradza łożysko wody płynącej sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi bez zezwolenia, o którym mowa w art. 17a ust. 1 lub 2, albo przegradza to łożysko niezgodnie z tym zezwoleniem

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

2. W razie skazania za przestępstwa określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości, na koszt skazanego.

3. W razie skazania za przestępstwa określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio:

1) na rzecz pokrzywdzonego:

a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub

b) uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb;

2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa;

3) trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez osobę skazaną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym;

4) zakaz składania oferty do konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego na okres od roku do 3 lat.

4. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, sąd powiadamia właściwy organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego.

5. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.”


27/11/2013
Cenniki2014
Umieściliśmy cenniki połowów na rok 2014.
01/06/2013
Wędkowanie w nocy
W sezonie wędkarskim 2013 Gospodarstwo Rybackie dopuszcza wędkowanie w porze nocnej z brzegu.
08/05/2013
Puchar J.Woświn - relacja
Pierwszy maja przywitał wędkarzy rozpoczynających sezon szczupakowy w Tuczy
piękna pogodą. Nad jeziorem Woświn stawiło się ponad 140 wędkarzy...
16/04/2013
Zawody o Puchar J. Woświn
Jak co roku mam zaszczyt w imieniu Ińskiego Centrum Rybactwa zaprosić wszystkich łowców szczupaków na rozpoczęcie sezonu szczupakowego nad jezioro Woświn
31/01/2013
Cenniki
Umieściliśmy cenniki połowów na rok 2013.
Prywatność